Концепція розвитку школи на 2012 – 2017р.р.

«Затверджую»                                                                                                                        
Директор школи № 96
__________Л.В. Жук
Прийнято рішенням педради
Протокол №   2  від 01.11.  2012 року

 

 

КОНЦЕПЦІЯ   РОЗВИТКУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 96 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
на 2012 – 2017р.р.

І. Основні положення
1.1. Концепція розвитку спеціалізованої школи № 96 з  поглибленим вивченням російської мови є документом, що визначає  основні параметри розвитку спеціалізованої школи на 2012-2017 роки, забезпечуючи її системний та цілеспрямований характер.
1.2. Концепція розроблена з метою встановлення пріоритетів (стратегічних цілей), принципів, завдань і механізмів розвитку  на 2012-2017р.р. спеціалізованої школи  з поглибленим вивченням російської мови.
1.3. Концепція ґрунтується на основі положень та наказів:
Закони України:
1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII
2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV
2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР.
3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.
4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Акти Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування».
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.
5. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.
6. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.
Накази:
1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ».
2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».
3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».
4. План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 № 280
5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту».
6. Наказ МОН України 16.11.2010 №1089 «Про впровадження освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола».
1.4. Концепція має таку структуру:
І. Основні положення.
ІІ. Пріоритети розвитку.
ІІІ. Принципи розвитку.
ІV.Завдання розвитку.
V. Механізми розвитку.
ІІ. Пріорітети  розвитку
2.1. Пріоритетним напрямком спеціалізованої школи № 96 з поглибленим вивченням російської мови, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових  здобутків у освітній галузі.
Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей  (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями,  до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно - комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.  Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.  Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.
2.2. Основними орієнтирами для розвитку спеціалізованої школи № 96 з поглибленим вивченням російської мови на 2012-2013 р.р. є :
- місія спеціалізованої школи № 96;
- візія спеціалізованої школи № 96;
- пріоритети розвитку (стратегічні цілі) спеціалізованої школи № 96.
2.3. Місія спеціалізованої школи № 96 – створення умов для всебічного розвитку творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні (або вище) державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.
2.4. Реалізація місіі спрямована на формування візії  спеціалізованої школи № 96, якою передбачено реалізацію комплексу цілей та завдань за стратегічними напрямами:

 • Створення сприятливого середовища та умов для розвитку особистості;
 •  забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти;
 •  розвиток комунікативної та комунікаційної культури учасників  навчально-виховного процесу;
 •  удосконалення навчальної та інноваційної діяльності;
 • розвиток корпоративної культури навчального закладу;
 •  сприяння розкриттю творчих здібностей та розвитку самостійності учнів через їх участь в учнівському самоврядуванні;
 • створення умов для проведення позашкільних заходів з метою формування творчої особистості;

   Навчально – виховний процес навчального закладу процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

 • Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.
 • Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.
 • Вільне володіння двома іноземними мовами.
 • Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.
 • Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку,  застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.
 • Вільне володіння комп’ютером,  високий рівень культури користування ІКТ.
 •  Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.
 • Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.
 • демонстрація відкритості та забезпечення інформування громади.

2.5. Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників НВП.

     2.6. Пріоритети розвитку спеціалізованої школи № 96:

І. Формування в дитини адоптивності, потягу до знань, потреби в освіті і вихованості як найважливіших засобах забезпечення повноцінного життя людини.    

ІІ.  Професійна спрямованість педагогів на творчу підтримку потреби учнів здобути необхідний рівень знань; використання сучасних технологій навчання.

ІІІ.  Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.

IV.   Забезпечення ефективної взаємодії  та співпраці батьків, вчителів та учнів, для створення належних організаційно-педагогічних, морально-психологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та естетичних умов.
Активізація діяльності школи  в міжнародному та європейському освітньому просторі.

ІІІ. Принципи та ключові цінності розвитку

        3.1. Принципи розвитку спеціалізованої школи № 96:

 • гуманізація;
 • загальнолюдська  мораль;
 • партнерство;
 • відповідальність суспільним потребам;
 • адаптивність;
 • ефективність, результативність і економічність діяльності;
 • інноваційність та орієнтація на інноваційні технології;
 • законодавча узгодженость;
 • цілісність;
 • сталість;
 • відповідність новому Державному стандарту;
 • прогностичність;
 • відкритість.

        3.2. Ключові цінності шкільної спільноти:

 •  дитина;
 •  людина;
 •  громада;
 •  довіра;
 •  духовність;
 •  відповідальність;
 •  професіоналізм.

ІV. Цілі та завдання
І. Формування в дитини адоптивності, потягу до знань, потреби в освіті і вихованості як найважливіших засобах забезпеченняповноцінного життя людини.

 • Забезпечити особистісно-діяльнісний  розвиток школярів на засадах творчого індивідуального проектування та самореалізацію особистості в різних видах інтегративної діяльності.
 • Забезпечити застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;
 • Розвити  комунікативні  компетентності  учнів, у тому числі:
 • толерантність;
 • висока комунікативність;
 • творча активність;
 • рефлективність;
 • емпативність;
 • сенситивність.
 • Посилити практико-орієнтовне спрямування навчання в школі для успішного проходження зовнішнього незалежного тестування.
 • Впровадження профільного навчання на ІІІ ступені навчання.
 • Запровадити вивчення предмета «Сходинки до інформатики» з 2-го класу.
 • Удосконалювати роботу по поглибленому вивченню російської мови та літератури.
 • Запровадити  в навчально – виховний процес здоров’язберігаючі технології, створення безпечних умов навчання та виховання дітей.
 • Поновлювати банк даних «Обдарована дитина»;
 • Здійснювати комплексну підготовку учнівської молоді до участі у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів,, конкурсні захисти науково-дослідницьких робіт МАН, різноманітних творчих конкурсах.
 • Завершити запровадження у навчальний процес навчання за програмою «Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності в умовах ринку» та «Орієнтир».
 • Запровадити вивчення курсу «Культура життєвого самовизначення» 1-11 кл.
 • Запровадити рейтинг вчителів та учнів, проведення конкурсу «Людина місяця»
 • Забезпечити розвиток виховної системи через метод проектів.
 • Застосувати рейтингову оцінку учнівського самоврядування класів.
 • Запровадити рейтинг класних керівників, проведення конкурсу «Класний керівник року».
 • Забезпечити проведення фестивалю обдарованої молоді «Таланти твої школо!»

ІІ.  Професійна спрямованість педагогів на творчу підтримку потреби учнів здобути необхідний рівень знань; використання сучасних технологій навчання.

  • Започаткувати  предметні електронні методичні рекомендації   вчителів школи.
  • Сприяти підвищенню комп’ютерної компетенції педагогів, проходження  навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього».
  • Розширити різні форми розвитку педагогічного персоналу: через систему післядипломної освіти, курси підвищення кваліфікації, стажування, наставництво, самоосвіту.
  • Запровадити  електронну розробку  уроків для дистанційного навчання учнів.
  • Поновлювати навчальні плани та програми поглибленого вивчення російської мови та літератури.
  • Запровадити проведення семінарів-тренінгів з метою оволодіння педагогами моніторинговими та експертними технологіями.
  • Створити умови   для активного залучення до участі в наукових дослідженнях (МАН) учнів  наукових товариств та практикуючих фахівців сфери освіти.

ІІІ. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.

 • Запровадити у навчальний процес школи інноваційні технології з використанням інтерактивних методів навчання.
 •  Забезпечити  мультимедійним  супроводом  навчальні  заняття  на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);
 • Організувати та запровадити в школі дистанційну форму навчання для учнів під час карантину.
 •  Прийняти участь у Всеукраїнському експериментальному  проекті «Енергоефективні школи» та вивчення курсу «Енергозбереження» у 8 класах.
 • Обладнати навчальні класи школи сучасною технікою для проведення занять (проектори, ноутбуки, інтерактивні дошки, фліпчарти, електронні програми тощо).
 • Відкрити ще один комп’ютерний клас.
 • Впровадити викладання курсу «Хореографія».

 

IV.   Забезпечення ефективної взаємодії  та співпраці батьків, вчителів та учнів, для створення належних організаційно-педагогічних, морально-психологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та естетичних умов.
 Активізація діяльності школи  в міжнародному та європейському освітньому просторі.

 • Створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу
 • Створити новий сайт спеціалізованої школи № 96 для забезпечення динамічного інтерактивного інформаційного зв’язку з учнями, батьками, громадкістю.
 • Розробити та виготовити інформаційні дошки для висвітлення актуальної інформації про діяльність спеціалізованої школи № 96.
 • Відкрити російський клас за заявою батьків.
 • Зробити хореографічну залу.
 • Підготувати проспект спеціалізованої школи (українською, російською, англійською мовою).
 • Проводити «громадські слухання» з питань розвитку школи, день відкритих дверей.
 • Створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.
 • Запровадити свято для першокласників «Посвята в антоновці».
 • Запровадити проведення традиційних родинних свят.
 • Створити партнерські зв’язки з зарубіжними навчальними закладам.
 • Продовжити співробітництво з гімназією № 64 м. Санкт-Петербург (Росія) та школою с. Дзвінкове, Васильковського району.
 • Здійснювати обмін делегаціями учнів та вчителів зі школами партнерами.
 • Організувати роботу Євроклуба в школі. Проводити конкурс серед класів «Європейський вибір».
 • Створити Асоціацію випускників школи.

                                        
V. Механізми та шляхи розвитку

5.1.Науково-методичне забезпечення

 • Розробка  навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:
 • автоматизоване робоче місце директора та його заступників;
 • інформаційно-бібліотечний центр;
 • редакційно-видавничий відділ (прес-центр);
 • технічне оснащення навчальних класів;
 • створення умов для проведення тренінгів комуніка­тивної компетентності особистості.
 • Організація системи науково-методичної роботи на основі комплексного-цільового методу - комплексно-цільових програм (проектів) , які охоплюють різні напрямки.
 • «Методична освіта педагогічних кадрів школи»
 • «Психологічна підтримка науково-методичної роботи   в школі»
 • «Інформаційно-комп‘ютерне забезпечення освітнього процесу»
 •  Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування:
 • обґрунтування типового набору прикладних програм комп’ютерної підтримки вивчення навчальних предметів;
 • розробка напрямів та методик застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів;
 • відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей;
 • раціональне використання  комп’ютерного класу .
 • Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

-  користувача автоматизованого  робочого місця;
- розробки змісту та методик використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування учнів;
- використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;
- використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет.
-   розвиток комунікативної компетентності;
-   використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

 • Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих програм, навчально – методичних посібників для вчителів та учнів.
 • Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.
 • Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

5.2. Організація та фахова підтримка

 • Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;
 • підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • проведення практичних занять для педагогічних  працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • проведення серії курсів та семінарів–практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо  розвитку освіти в школі, тощо);
 • формування баз даних учнів;
 • створення бази даних бібліотечного фонду школи;
 • відслідковування результатів атестації педпрацівників;
 • залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в  Інтернет – конференціях;
 • залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет – проектах.

5.3. Матеріально-технічне забезпечення

 • наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією;
 • мережа Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально – виховного процесу  та сучасного програмного забезпечення.
 •  прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • бази даних з напрямів, що апробуються та досліджуються;
 • шкільна мережа;
 • приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру;
 • ігрова кімната та куточки;
 • хореографічна зала;
 • куточки відпочинку;
 • порушити клопотання про включення до наступних проектів «Шкільний фасад», «Енергоефективні школи», «Шкільні дахи», «Заміна вікон», «Меблі», «Заміна трубопроводів гарячого, холодного водопостачання, центрального опалення, зовнішніх теплових мереж, каналізацій»;
 • проводити щорічні косметичні ремонти шкільних приміщень за рахунок благодійних внесків;
 • створити благодійний фонд «Престиж – 96»;
 • створити відеоспостереження для безпечного перебування в начальному закладі учасників навчального процесу за рахунок благодійних внесків.