Правила конкурсного приймання дітей

 1.Загальні положення

 

1.1.       

Приймання дітей (учнів) до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96 ім.О.К.Антонова Святошинського району м.Києва проводити згідно з «Правилами конкурсного прийиання дітей (учнів) до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96 ім.О.К.Антонова Святошинського району м.Києва», розробленим відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом Міносвіти і науки України від 19.06.2003р. за №389, на підставі змін до Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96 ім.О.К.Антонова №407 від 21.08.2017р. та нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти від 16.04.2018р. №367. 

1.2.       

У конкурсному відборі (конкурсі) можуть приймати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3.       

Конкурсні випробування здійснювати на безоплатній основі.

 

2.Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання організовувати не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розмістити у приміщенні закладу освіти.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу вивісити в приміщенні та на сайті закладу освіти інформацію про перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсу приймання проводити для
2-11 класів.

 2.4. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні.

2.5. Протягом навчального року, проводити додаткове конкурсне приймання за наявності вільних місць та за таких самих умов, що й основне конкурсне приймання. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань створити конкурсну педагогічну комісію, склад якої затверджується наказом директора та за погодженням ради закладу освіти.

2.7. До складу конкурсної педагогічної комісії входять:

Голова комісії – директор школи;

Члени комісії:

-        

Заступник директора з навчально-виховної роботи;

-        

Практичний психолог;

-        

Вчителі;

-        

Медична сестра.

2.8. При проведенні випробувань із загальноосвітніх предметів створити предметні комісії з кожного предмета зі складу членів педагогічної комісії та вчителів-предметників. Склад комісії затвердити наказом директора.

2.9. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі:

- особистої заяви на імя директора закладу освіти;

- табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту;

- медичної довідки (форма 086/о).

2.10. До конкурсної педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів у обраної спеціалізації.

2.11. Наявність характеристики учня з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків при подачі документів для участі в конкурсі не обов’язкова.

2.12. Адміністрація закладу освіти може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітей батьків учасників бойових дій та дітей з зони АТО, дітей, які показали високі навчальні та/або творчі досягнення.

 

3.Проведення конкурсу

 

3.1. Приймання дітей до 2-11 класів проводити у терміни, визначені закладом освіти у формі тестування.

3.2. Приймання учнів до закладу освіти того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.3. Співбесіда, як один із видів конкурсних випрбувань з учнями, передбачає виконання діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації закладу освіти розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, та затверджується директором закладу освіти за погодженням з відповідним органом управління освіти.

3.4. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань, зміст яких має відповідати навчальним програмам ЗССО відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором закладу освіти.

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу освіти в запечатаному конверт, який відкриває голова предметної комісії в присутності її членів та випускників в день випробування.

3.7. Для проведення випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти. Перша сторінка відділяється від письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом закладу освіти для підготовки для відповіді.

3.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для  кожної вікової групи окремо.

3.10. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у закладі освіти протягом року. Місце збереження визначає директор.

3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.12.Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні закладу освіти.

3.13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники  ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняється від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.14. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.15. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13-3.14 допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.16. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, забов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор закладу освіти.

3.17. Діти (учні), які не зявилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4.Порядок зарахування

 

         4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу освіти наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Право першочергового зарахування мають діти, які проживають на територію обслуговування закладу освіти.

4.3. До закладу освіти подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка вставленого зразка, медична довідка (форма 086/о).

4.4. Звернення з апеляцією подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу голові конкурсної комісії і розглядається протягом трьох днів з її подання. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються закладом освіти за погодженням з відповідним органом управління освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.5. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.6. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі.

4.7. Діти (учні), які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з закладу освіти. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.8. Учень має право приймати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька закладів освіти, але для зарахування до визначеного ним закладу освіти вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до закладу освіти за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.

5.3. При порушенні закладом освіти вимог даних Правил конкурсного приймання рішенням відповідного органу управління освіти результати конкурсу визнаються не дійсними. У такому разі орган управління освіти, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

prav_priyomu.jpg